Magnituds temporals

_______

Els sistemes alfabètics són generalment un conjunt de taques de tinta. Un conjunt de taques que ha anat prenent diverses formes al llarg dels segles. La humanitat representa fonogrames des de fa més de 5.500 anys, tacant suports amb un llarg ventall d’eines diferents, canyes, pinzells, plomins, tipus mòbils, sistemes digitals…

Però la taca. Una taca amb més o menys contrast de gruixos, amb una estructura bàsica que la sustenta. Una taca que significa. Una taca que, amb petits canvis, petits matisos, lleugeres modulacions de la forma, significa. I significa en profunditat. La forma de la taca significa molt més que el fonema que representa.

I els seus canvis, la seva evolució, respon al moment estètic, polític, social, econòmic… Molt més enllà de l’eina, la tècnica o la raó (cal·ligrafia, tipografia, digitalització, llegibilitat).

_____

Alphabetical systems are generally a set of ink stains. A set of stains that has been taking various forms over the centuries. Humanity represents phonograms for more than 5,500 years, staining supports with a wide range of different tools, reeds, brushes, pencils, types, digital systems …

But the stain. A stain with more or less thickness contrast, with a basic structure that supports it. A stain that means. A stain that, with small changes, small nuances, slight modulations of the form, it means. And it means in depth. The shape of the stain means much more than the phoneme it represents.

And its changes, its evolution, responds to the aesthetic, political, social, economics … Much beyond the tool, technique or reason (calligraphy, typography, digitization, readability).

_______

Please Share!

     

_______

Please Share!