Evolució històrica de l’alfabet llatí

_______

 Letters are spots.

Alphabetical systems are generally a set of ink spots that have been taking various forms over the centuries. Humanity represents phonograms for over 5,500 years, making spots on supports with a wide range of different tools, reeds, brushes, pencils, mobile types, digital systems …

Spots that, with small changes, nuances, slight modulations of their form, can change their meaning significantly. The shape of the spots means much more than the phoneme they represent. By this we mean, that on the one hand we have an abstract basic structure that sustains the interpretation of that particular phoneme (‘a’, ‘g’, ‘p’), and on the other hand, beyond the semiotic information that each phoneme can communicate, there are also communicative shapes, that provide information for themselves (historical, cultural, sensory information, etc.)

In this project, we will try to explain, in a visual way, the formal changes that have been appearing throughout history. Also, in a clear and didactic way the origin of each of the basic subsystems of the current alphabets (uppercase, lowercase, and cursive forms) based on a historical revision.

But they will also be put in context with the social, cultural, aesthetic, political or economic changes that have necessarily contributed to the appearance of new forms. Far beyond the tool, the technique or the rational motive (calligraphy, typography, digitalization, readability), the idea is to give an overall vision and try to blur the limits of scientific or technological classifications such as epigraphy, paleography, calligraphy or typography.

This study will help to develop a pedagogical tool that will communicate in a clear but rigorous manner the formal evolution of Latin alphabets throughout history.

______

 

La lletra és una taca.

Els sistemes alfabètics són generalment un conjunt de taques de tinta que han anat prenent diverses formes al llarg dels segles. La humanitat representa fonogrames des de fa més de 5.500 anys, tacant suports amb un llarg ventall d’eines diferents, canyes, pinzells, plomins, tipus mòbils, sistemes digitals…

Taques que, amb petits canvis, matisos, lleugeres modulacions de la forma, signifiquen, i signifiquen en profunditat. La forma de la taca significa molt més que el fonema que representa. Amb això volem dir que per una banda disposem d’una estructura bàsica abstracta que sustenta la interpretació d’aquell fonema concret (una ‘a’, una ‘g’, una ‘p’), i que, més enllà de la informació semiòtica que el mateix fonema ens pugui comunicar, disposem també d’unes formes que comuniquen, que ens aporten informació per si mateixes (informació històrica, cultural, sensorial, etc.)

En aquest projecte, intentarem explicar de manera visual quins són els canvis formals que han anat apareixent al llarg de la història. Provar d’explicar de manera clara i didàctica l’origen de cadascun dels subsistemes bàsics dels alfabets actuals (formes majúscules, minúscules i cursives) a partir d’una revisió històrica.

Però també els volem posar en context amb els canvis socials, culturals, estètics, polítics o econòmics que necessàriament han intervingut en l’aparició de noves formes. Molt més enllà de l’eina, la tècnica o el motiu racional (cal·ligrafia, tipografia, digitalització, llegibilitat), volem donar una visió general i intentar difuminar els límits de les classificacions científiques o tecnològiques com l’epigrafia, la paleografia, la cal·ligrafia o la tipografia.

Aquest estudi doncs, ens servirà per a desenvolupar una eina pedagògica, que comuniqui de manera clara però rigorosa l’evolució formal dels alfabets llatins al llarg de la història.

 

_______

Concept:   David Martín

Animation:   Joan Román

_______

Please Share!

     

_______

Please Share!