Students’ Materic Alphabets

_______

Construeix físicament totes les lletres de l’alfabet amb el material que puguis trobar.

Per crear-los, podeu utilitzar la tècnica que vulgueu excepte utilitzar l’ordinador.

Es tracta d’experimentar i trobar noves maneres, no d’escriure col·locant peces una darrere l’altra.

Fotografieu cadascuna de les lletres de manera zenital. Recordeu que la bona il·luminació ho és tot, sempre serà molt millor que el retoc posterior.

_______

Physically build all the letters of the alphabet with whatever materials you can find.

To create them you can use the technique you want except using the computer.

It is about experimenting and finding new ways, not about writing by placing pieces one behind the other.

Photograph each of the letters in a zenithal way. Remember that good lighting is everything, it will always be much better than later retouching.

mendizabal_gif_mejora

Julieta Mendizabal. 2n Gràfic. 2016.

eguiluz_alfabet

Aina Eguiluz. 2n Gràfic. 2016.

delasfuentes-abc3

Marina de las Fuentes. 2n Gràfic. 2016.

Sara Aymerich + Marta Pladevall. 2n Gràfic. 2017.

Sergio Lairisa. 2n Gràfic. 2017.

Alba Esteban. 2n Gràfic. 2017.

_______

Please Share!

     

Please Share!